facebook button

Polityka prywatności

Polityka Ochrony Prywatności

 

§1 Zasady podstawowe

 

Przykładamy ogromną wagę do kwestii prywatności Użytkowników rankingu DietDoctor.pl . DietDoctor.pl – Aura Group, jako administrator danych, dba o bezpieczeństwo udostępnionych naszej firmie danych. Dane te są w sposób szczególny chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Zasady zachowania poufności na stronach internetowych DietDoctor.pl są udostępniane wszystkim zainteresowanym.

 

Ranking DietDoctor.pl ma charakter otwarty. Jedną z głównych usług rankingu jest możliwość publikowania i rozpowszechniania informacji oraz opinii o Klientach i Gabinetach dietetycznych, w związku z czym dane tych podmiotów są powszechnie dostępne dla wszelkich osób korzystających z sieci Internet oraz mogą być indeksowane przez wyszukiwarki.

 

§2 Zasady przetwarzania danych eksploatacyjnych

 

Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez DietDoctor.pl wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją naszymi serwerami. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych. DietDoctor.pl używa plików cookies w celu dostarczania usług i treści dostosowanych do indywidualnych potrzeb i zainteresowań. W niektórych przypadkach identyfikacja i związany z nią zindywidualizowany (personalizowany) dostęp do rankingu oparta jest o pliki cookies, jednak najczęściej konieczna jest przynajmniej jednorazowa autoryzacja Użytkownika za pomocą hasła w czasie sesji. Wyłączenie plików cookies w przeglądarce przeważnie nie uniemożliwia korzystania z naszych usług, ale może spowodować utrudnienia. Pliki cookies są również używane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji o korzystaniu z naszego rankingu przez Użytkowników i Klientów.

 

§3 Dane wymagane podczas rejestracji:

 

1. W formularzu rejestracyjnym konieczne jest podanie następujących danych: nick, hasło, adres poczty elektronicznej, który będzie stanowił login do rankingu, imię, nazwisko, nazwa gabinetu, numer telefonu, kod pocztowy, województwo, miejscowość oraz wygenerowany jednorazowo kod aktywujący konto. Klient, który nie jest właścicielem Gabinetu może zostać zobowiązany do podania jednorazowo upoważnienia od właściciela Gabinetu, do zarządzania placówką. Powyższe Upoważnienie potrzebne jest wyłącznie do weryfikacji uprawnień Klienta przez DietDoctor.pl, który nie jest właścicielem gabinetu.

 

2. Dane, które są ujawniane o Użytkowniku:

Opinie wystawiane przez Użytkownika podpisane są wybranym przez niego podczas rejestracji podpisem (nickiem). Żadne inne dane o Użytkowniku nie są publicznie ujawniane. Dane podawane przez Użytkownika podczas rejestracji to: imię, nazwisko oraz adres poczty elektronicznej.

 

3. Dane ujawniane w Profilu Klienta lub Gabinetu:

W Profilu Klienta lub Gabinetu wyświetlają się wszystkie dane podane podczas rejestracji Klienta, z wyłączeniem hasła. Dodatkowo wyświetlane są inne dane, podawane przez Klienta opcjonalnie.

 

4. Podczas umawiania wizyty w Gabinecie konieczne jest podanie imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz opcjonalnie numer telefonu. Dane te będą widoczne dla Klienta, w którego Gabinecie umawiana jest wizyta i ewentualnie dla recepcji Gabinetu. W polu „informacje dodatkowe” opisać można swoje preferencje,  pole to służy głównie do przekazania informacji technicznych dotyczących wizyty w Gabinecie.

 

§4 Dane osobowe

 

1.Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika i Klienta jest DietDoctor.pl - Aura Group z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Wiosennej 15, 53-017, adres biura ul. Terenowa 40, 53-231 Wrocław. DietDoctor.pl przetwarza dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz na zasadach określonych w Polityce Ochrony Prywatności DietDoctor.pl w szczególności dotyczących odpowiedniego zabezpieczenia danych.

 

2. DietDoctor.pl – Aura Group przetwarza dane osobowe Użytkownika lub Klienta w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną. Za zgodą Klienta DietDoctor.pl przetwarza jego dane w zakresie szerszym, niż jest to obligatoryjnie wymagane przy rejestracji Klienta oraz Gabinetu.

 

3. Udostępnione przez Użytkownika lub Klienta dane są przetwarzane w celach związanych z korzystaniem z usług świadczonych w rankingu internetowym DietDoctor.pl, a za jego zgodą mogą być przetwarzane przez DietDoctor.pl - Aura Group w celach statystycznych i marketingowych.

 

§5 Treści zamieszczane przez Użytkowników i Klientów

 

1. Opinie oraz informacje zamieszczane na Profilach Klientów i Gabinetów dietetycznych są publicznie dostępne dla wszystkich.

 

2. Przechowywanie i ochrona informacji:

Dane osobowe Użytkowników są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) oraz wytycznymi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Dostęp do bazy mają jedynie osoby, posiadający specjalne upoważnienia nadane przez DietDoctor.pl – Aura Group (administratora danych).

 

§6 Prawo do weryfikacji, modyfikacji i usunięcia danych osobowych. Ograniczenia.

 

1. Użytkownik lub Klient w każdej chwili ma prawo wglądu do swoich danych oraz dysponuje możliwością ich aktualizacji oraz usunięcia. Aby zapobiec powtórnej rejestracji osób, których udział w DietDoctor.pl został zakończony ze względu na niedozwolone korzystanie z naszych usług, możemy odmówić usunięcia danych niezbędnych do zablokowania możliwości ponownej rejestracji. Podstawą prawną odmowy jest art. 19 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 21 ust .1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Odmowa usunięcia danych ma również miejsce w przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.

 

W wypadkach dozwolonych przez przepisy prawa DietDoctor.pl – Aura Group może również udostępnić część danych osobowych Użytkownika lub Klienta osobom trzecim. m.in. dla celów związanych z ochroną ich prawnie chronionych interesów (np. praw autorskich lub dóbr osobistych), ale wyłącznie na pisemny wniosek. Podmiot, który występuje z tego typu wnioskiem jest zobowiązany udokumentować fakt naruszenia jego prawnie chronionych interesów oraz przedstawić dowody uprawdopodabniające dokonanie naruszenia. Ponadto, dane mogą zostać udostępnione osobom trzecim na podstawie umowy zawartej z DietDoctor.pl – Aura Group może również udostępnić zgromadzone dane osobowe na życzenie lub za zgodą Użytkownika lub też na żądanie uprawnionych organów państwowych (sądy, prokuratura, Policja). Listy elektroniczne kierowane do DietDoctor.pl – Aura Group są archiwizowane i mogą w niektórych przypadkach być wykorzystane przez przez DietDoctor.pl – Aura Group lub inny uprawniony podmiot do celów prowadzonych postępowań lub w innych celach zgodnych z prawem.

 

§7 Linki odsyłające do innych stron internetowych

 

DietDoctor.pl – Aura Group nie odpowiada za politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli lub administratorów serwisów, do których przekierowują odsyłacze (linki) zamieszczane w DietDoctor.pl. Zachęcamy do zapoznania się z treściami oświadczeń o ochronie prywatności umieszczonych na stronach gromadzących dane osobowe. Użytkownik lub Klient ponosi pełną odpowiedzialność za treści znajdujące się na stronie, do której przekierowuje zamieszczany przez niego w DietDoctor.pl odsyłacz (link).

 

§8 Informacje wysyłane do Użytkownika lub Profesjonalisty

 

DietDoctor.pl – Aura Group zastrzega sobie prawo wysyłania wszystkim Użytkownikom i Klientom listów elektronicznych z powiadomieniami o ważnych zmianach w DietDoctor.pl o charakterze komercyjnym, zwłaszcza reklamy i inne treści o charakterze informacji handlowej, o ile Użytkownik lub Klient wyraził na to zgodę. Reklamy i inne treści o charakterze informacji handlowej mogą być też dołączane do listów przychodzących i wychodzących z konta systemowego.

 

 

 

Dietdoctor

Copyright © DietDoctor 2016. All rights reserved.

Graphics & Code SMARTHEADS