facebook button

Regulamin

 Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez ranking dietdoctor.pl

 

Przed korzystaniem z Usług rankingu DietDoctor.pl należy dokładnie przeczytać poniższy regulamin oraz zapoznać się z nim. Korzystanie z rankingu DietDoctor.pl oznacza, że Użytkownik potwierdza oraz akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Ogólne warunki użytkowania dotyczą oferowanych usług w internecie oraz na urządzenia mobilnych.

 

Jednocześnie gwarantujemy, że zarówno rejestracja w rankingu DietDoctor.pl , jak i posiadanie konta darmowego są i zawsze będą bezpłatne.

Posiadanie jednego rocznego konta premium nie powoduje automatycznego przedłużania i naliczania dodatkowych opłat. Po zakończeniu ważności konta promowanego, konto przechodzi w konto darmowe i staje się całkowicie bezpłatne, o ile Użytkownik sam nie zdecyduje o przedłużeniu ważności konta promowanego o kolejny rok.

 

§ 1. Postanowienia ogólne

 

1. Definicje użytych w regulaminie terminów:

 

1.1 DietDoctor.pl – Aura Group Dagmara Perek - Krzeszowska, zwany dalej usługodawcą, 53-017 Wrocław, ul. Wiosenna 15, adres biura ul. Hubska 96/100, 50-502 Wrocław, NIP 8992478297 REGON 022021692 ,e-mail: kontakt@dietdoctor.pl

 

1.2 DietDoctor.pl – ranking internetowy prowadzony przez Aura Group  Dagmara Perek - Krzeszowska w języku polskim, w ramach którego publikowane są oferty i rezerwacje online o charakterze otwartym pod adresem www.dietdoctor.pl

 

1.3 Regulamin – niniejszy dokument świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę.

 

1.4 Użytkownik – to osoba fizyczna, która odwiedziła stronę dietdoctor.pl i dokonała rezerwacji za pomocą rankingu lub wykonała inne czynności w ramach dostępnych funkcjonalności oferowanych przez Usługodawcę.

 

1.5 Usługa – jest świadczeniem usługi przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników oraz Klientów rankingu za pomocą drogi elektronicznej, polegającym na wysyłaniu i odbieraniu danych za pomocą publicznych systemów teleinformatycznych na żądanie Użytkownika bez jednoczesnej obecności stron.

 

1.6 Klient – Użytkownik będący dietetykiem oraz właścicielem gabinetu dietetycznego, upoważnionym do zarządzania gabinetem jako manager, recepcjonista lub inna osoba nie wymieniona powyżej wykonująca czynności zarządcze oraz świadcząca usługi dietetyczne i zdrowotne.

 

1.7 Gabinet – miejsce wykonywania usług w ramach świadczeń dietetycznych i zdrowotnych

 

1.8 Właściciel – Klient, który jest upoważniony do zarządzania informacjami o Gabinecie.

 

1.9 Profil – zbiór informacji na temat Klienta oraz Gabinetu umieszczony w rankingu dietdoctor.pl

 

1.10 Rejestracja – proces tworzenia konta w rankingu dietdoctor.pl

 

1.11 Konto – wprowadzony rekord w bazie danych rankingu, dotyczący Użytkowników oraz Klientów, z którego wynika możliwość dostępu do określonych Usług.

 

1.12 Konto darmowe- darmowy profil w rankingu dietdoctor.pl z podstawowymi uprawnieniami do zarządzania panelem dietetyka i gabinetu.

 

1.14 DietetykPro – nowoczesny program dla Dietetyków ułatwiający tworzenie zaawansowanych jadłospisów oraz umożliwiający prowadzenie poradni dietetycznej w Internecie.

 

1.13 Konto promowane – płatny profil w rankingu dietdoctor.pl z pełnymi uprawieniami do zarządzania panelem dietetyka i gabinetu, z możliwością prowadzenia rezerwacji terminu online oraz z dostęp do specjalistycznego programu dla dietetyków DietetykPro.

 

2. Usługodawca świadczy swoje Usługi na podstawie niniejszego regulaminu.

 

3. Niniejszy regulamin wiąże Usługodawcę i Użytkownika bez konieczności zawierania odrębnej umowy cywilnoprawnej.

 

§2. Zakres Usług świadczonych przez Usługodawcę w ramach rankingu dietdoctor.pl

 

1. Usługodawca świadczy następujące Usługi:

 

1.1 Umożliwia Użytkownikom publikowanie informacji oraz opinii o klientach i gabinetach spisanych według miast i kategorii.

 

1.2 Udostępnienia wyszukiwarki dietetyków oraz gabinetów dietetycznych.

 

1.3 Powiadamia o nowych informacjach i opiniach.

 

1.4 Umożliwia Klientom podawanie i korygowanie informacji o sobie oraz odnoszenie się do opinii wystawionych przez Użytkowników i odpowiadanie na nie.

 

1.5 Umożliwia rezerwację wizyty u dietetyków i w gabinetach, które udostępniły taką możliwość i uruchomiły kalendarz wizyt.

 

1.6 Informacje, opinie o klientach i gabinetach publikowane są w formie rankingów, w których miejsce na liście zależy od szczegółowości uzupełnionego profilu oraz otrzymanych opinii.

 

1.7 Dostęp do większości usług rankingu jest bezpłatny, w szczególności nie są pobierane opłaty za rejestrację, publikowanie podstawowych informacji o klientach oraz gabinetach. Umieszczanie opinii oraz udzielanie odpowiedzi na nie jest bezpłatne.

 

1.8 Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia opłat od dowolnych usług świadczonych w ramach rankingu dietdoctor.pl i jednocześnie zobowiązuje się poinformować o zmianach odpowiednio wcześniej.

 

§3 Warunki świadczenia usług w ramach rankingu dietdoctor.pl

 

1. Korzystając z usług oferowanych w rankingu dietdoctor.pl należy spełnić następujące warunki techniczne:

 

a) posiadanie dostępu do sieci Internet,

b) posiadanie przeglądarki internetowej, jednej z wymienionych: Chrome, Firefox, IE, Safari, Opera, zaktualizowanej do najnowszej wersji,

 

c) posiadanie konta e-mail

 

2. Każdy w rankingu dietdoctor.pl może zapoznawać się z informacjami oraz opiniami o klientach i gabinetach, a także korzystać z wyszukiwarki dostępnej na stronie głównej rankingu.

 

3. Użytkownik zalogowany na stronie rankingu jest uprawniony również do:

 

a) wystawiania opinii klientom oraz gabinetom

 

b) zgłaszania nadużycia jeżeli jest klientem

 

c) każdy użytkownik rankingu może wystawić tylko jedną opinię na temat konkretnego klienta i gabinetu

 

4. Klient jest powiadamiany o nowych opiniach pojawiających się na jego profilu w rankingu oraz nowych zarezerwowanych wizytach za pośrednictwem wysyłanych wiadomości e-mail.

 

5. Logowanie jest dostępne dla Użytkownika po zarejestrowaniu. Dochodzi do niego poprzez podanie loginu (adres poczty elektronicznej) oraz hasła Użytkownika, które ustalane jest podczas rejestracji.

 

6. Użytkownik może uruchomić usługę powiadamiania o nowych informacjach związanych z rankingiem poprzez zapisanie się do newslettera.

 

7. W trakcie modernizacji lub przebudowy strony oraz przeprowadzanych prac konserwatorskich systemu teleinformatycznego Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia świadczonych usług. Jednocześnie Usługodawca oświadcza, że dołoży wszelkich starań, aby przerwy w świadczeniu usług nie były uciążliwe dla Użytkowników rankingu.

 

8. Usługodawca nie odpowiada w żadnym wypadku za przerwy w świadczeniu usług wynikające z przyczyn od niego niezależnych.

 

9. Usługodawca nie odpowiada wobec Klienta oraz Gabinetu za brak pojawienia się Użytkownika na umówionej wizycie, zarezerwowanej za pomocą kalendarza wizyt oraz wobec Użytkownika za brak możliwości odbycia wizyty zarezerwowanej za pomocą kalendarza z przyczyn będących po stronie Klienta lub Gabinetu. W przypadku zaistniałych sytuacji związanych z brakiem możliwości odbycia wizyty zainteresowane strony zobowiązane są do odwołania wizyty na swoim profilu oraz poinformowaniu drugiej strony telefonicznie bądź za pośrednictwem wysłania wiadomości e-mail o odwołaniu wizyty.

 

§4 Dodawanie opinii i informacji o Klientach i Gabinetach

 

1. Opinie opatrywane są podpisem (nickiem) wybranym przez Użytkownika w trakcie rejestracji w rankingu dietdoctor.pl

 

2. Opinie i informacje o Klientach i Gabinetach zamieszczone na profilach mogą dotyczyć wyłącznie działalności zawodowej Klientów.

 

3. Opinie i informacje o Klientach i Gabinetach mogą się opierać jedynie na osobistych doświadczeniach Użytkownika, a nie relacjach osób trzecich. Wyjątek mogą stanowić opinie i informacje opisane odnośnie przeprowadzonej wizyty u dzieci, osób w podeszłym wieku oraz niezdolnych do samodzielnego wystawienia opinii.

 

4. Niedozwolone jest częstokrotne zamieszczanie opinii przez jednego Użytkownika na temat tego samego Klienta lub Gabinetu.

 

5. Niedozwolone jest zamieszczanie treści reklamowych oraz marketingowych bez pisemnej zgody Usługodawcy.

 

6. Wszystkie opinie i informacje udostępnione na profilu Klienta muszą być zgodne z prawdą, nie mogą naruszać prawa, zasad współżycia społecznego oraz dóbr osobistych. Zwłaszcza niedozwolone jest używanie wulgaryzmów, niecenzuralnych i obraźliwych określeń, stosowanie przezwisk, odnoszenie się do strefy prywatnej oraz rodzinnej, oskarżanie o popełnieniu przestępstwa, wzywanie do stosowania przemocy , nienawiści na tle rasowej, etnicznej, wyznaniowej itp.

 

7. Użytkownik oświadcza, że wystawiona przez niego opinia jest zgodna z prawdą.

 

8. Wszelkie opinie i informacje sprzeczne z niniejszym regulaminem oraz przepisami prawa Usługodawca ma prawo usunąć (już opublikowane) oraz odmówić opublikowania.

 

9. Użytkownikowi wobec Usługodawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia w związku z usunięciem lub brakiem możliwości opublikowania opinii i komentarzy.

 

10. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii i informacji przekazywanych przez Użytkowników i Klientów.

 

§5 Profile Klientów i Gabinetów

 

1. Utworzenie Profilu Klienta oraz Gabinetu wymaga podania podstawowych informacji o nim.

 

2. Podstawowe informacje o Kliencie oraz Gabinecie zawierają: tytuł zawodowy, imię i nazwisko Klienta lub nazwę Gabinetu, miasto wykonywanych czynności zawodowych, dane adresowe oraz kontaktowe.

 

3. Każdy Klient oraz Gabinet posiada tylko jeden profil. Niedozwolone jest utworzenie Profilu wspólnego dla kilku Klientów oraz Gabinetów. Powtórzone profile będą łączone jeśli zawierają już dodane opinie lub usuwane.

 

4. W polach imię i nazwisko/gabinet nie można umieszczać innych informacji niż imię i nazwisko danego Klienta lub Gabinetu.

 

5. Każdy Klient może utworzyć profil w rankingu dietdoctor.pl dokonując rejestracji na stronie internetowej.

 

6. Użytkownicy Programu DietetykPro mogą utworzyć profil w rankingu dietdoctor.pl uzupełniając dane za pośrednictwem Programu.

 

7. Na profilu Klient otrzymuje uprawnienia, które obejmują między innymi:

 

a) edytowanie informacji o sobie lub gabinecie

 

b) dodawanie zdjęć

 

c) dodawanie logotypu

 

d) podanie usług

 

e) podanie cennika

 

f) odpowiadanie na opinie wystawione przez Użytkowników w rankingu

 

g) przeglądanie statystyk odwiedzin Profilu

 

8. Klient może umieszczać zdjęcia na swoim Profilu lub Gabinetu, jednocześnie wyraża zgodę na rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie zdjęć zamieszczonych przez niego w rankingu dietdoctor.pl

 

8.1 Zabrania się zamieszczania zdjęć osób trzecich bez ich zgody.

 

8.2 Zezwala się ze względu na cechy formatu cyfrowego na retusz fotografii, pod warunkiem, że będzie on polegał na zastosowaniu korekty globalnej, która polepsza jakość (np. barwa, kontrast). Zabrania się zamieszczania zdjęć o zabarwieniu pornograficznym lub nielicującym z profesjonalnym charakterem rankingu dietdoctor.pl

 

8.3 Zdjęcie, które nie spełnia powyższych kryteriów może zostać usunięte przez Usługodawcę bez ostrzeżenia i konieczności informowania Klienta o zaistniałej sytuacji.

 

9. Jeśli zostanie stwierdzona nieprawdziwość opublikowanych informacji usługodawca ma prawo je usunąć lub odmówić ich opublikowania.

 

10. Klient ma prawo do zamieszczenia logotypu administrowanej placówki, jednocześnie wyraża zgodę na rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie logotypu w rankingu. Logotyp nie spełniający powyższego warunku może zostać usunięty przez Usługodawcę bez ostrzeżenia i konieczności informowania Klienta o zaistniałej sytuacji.

 

11. Usługodawca ma prawo odmówić opublikowania informacji na temat Klienta lub Gabinetu oraz usunąć zamieszczone informacje na profilu Klienta lub Gabinetu w przypadku stwierdzenia ich nieprawdziwości.

 

§6 Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług

 

1. Zawarcie umowy następuje poprzez rejestrację w rankingu dietdoctor.pl i aktywację konta zarówno na stronie rankingu jak i w Programie DietetykPro.

 

2. Rejestrując konto i zawierając umowę o świadczeniach, Klient lub Użytkownik wyraża zgodę i akceptuje warunki niniejszego regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

 

3. W przypadku cofnięcia zgody na którykolwiek z warunków niniejszego regulaminu, Użytkownik lub Klient zobowiązany jest do natychmiastowego zawiadomienia Usługodawcy o cofnięciu zgody w formie pisemnej.

 

4. Rejestracja Użytkownika lub Klienta polega na wypełnieniu formularza zamieszczonego na stronie DietDoctor.pl Rejestracja jest również możliwa w procesie rezerwacji terminu u Klienta za pośrednictwem Kalendarza Wizyt.

 

5. Usługodawca zapewnia Użytkownikom i Klientom dostęp do własnych danych oraz umożliwia im uzupełnianie i poprawnie dodanych informacji. Usługodawca zaświadcza, że nie udostępnia dostępu do danych osobom trzecim bez zgody Użytkownika lub Klienta, chyba, że zażąda tego odpowiedni, uprawniony organ.

 

6. Właścicielem profilu Klienta lub Gabinetu może stać się każdy Użytkownik, który potwierdzi swoje uprawnienia do zarządzania profilem. Usługodawca rejestruje Klienta jako właściciela profilu.

 

7. Usługodawca może zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów potwierdzających autentyczność danych w przypadku jawnych wątpliwości.

 

8. Zawierając umowę o świadczenie Usług Użytkownik oraz Klient:

 

a) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu. Usługodawca przetwarza dane osobowe zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności udostępnioną w rankingu oraz zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

 

b) zapewnia, że zapoznał się i zaakceptował treść całego regulaminu,

 

c) potwierdza autentyczność wprowadzonych danych w rankingu

 

d) wyraża zgodę na otrzymywanie na wskazane konto pocztowe w formularzu rejestracyjnym lub na konto pocztowe umożliwiające Klientowi logowanie do programu DietetykPro, komunikatów systemowych związanych z rezerwacjami, odwołaniem rezerwacji, dodanych opinii do profilu Klienta lub Gabinetu, przerwami technicznymi w działaniu rankingu, zmianach w regulaminie, nowych funkcjonalnościach oraz informacjach handlowych,

 

e) wyraża zgodę na udostępnianie usług Profilu rankingu dietdoctor.pl przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie od umowy oraz przyjmuje do wiadomości, że w związku z tym traci prawo do odstąpienia od umowy.

 

f) zabrania się posiadania więcej niż jednego profilu w rankingu dietdoctor.pl

 

g) zabrania się korzystania z kont osób trzecich oraz udostępnianie swojego konta innym podmiotom.

 

9. Na podany przy rejestracji adres poczty elektronicznej Użytkownik lub Klient otrzymuje wiadomości, w treści której znajduje się link. Uruchomienie tego linka powoduje aktywację konta, zaakceptowanie niniejszego regulaminu i umożliwia logowanie do swojego konta w rankingu dietdoctor.pl

 

10. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta na czas nieokreślony.

 

11. Użytkownik oraz Klient może rozwiązać umowę poprzez usunięcie swojego konta. Skasowanie konta przez Użytkownika lub Klienta nie powoduje usunięcie jego Profilu.

 

12. Każda ze stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług w trybie natychmiastowym, bez konieczności podania przyczyny za pomocą drogi elektronicznej.

 

13. W sytuacji kiedy działania prowadzone na stronie rankingu przez Klienta lub Użytkownika są niezgodne z prawem, regulaminem lub godzą w pozytywny wizerunek rankingu, Usługodawca ma prawo do rozwiązania umowy z Użytkownikiem lub Klientem poprzez skasowanie konta.

 

14. Usługodawca zastrzega sobie prawo dowolnej modyfikacji Usług, narzędzi oraz sposobu działania rankingu, w tym usunięcia wszelkich zgromadzonych w bazie danych, zaprzestania działalności, przeniesienia praw do rankingu oraz podjęcia wszelkich dozwolonych przez prawo czynności związanych z rankingiem. Użytkownikowi nie przysługują z tytułu wskazanych czynności żadne roszczenia względem Usługodawcy.

 

§7 Odpowiedzialność

 

1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści, materiały i informacje umieszczone w rankingu przez Klienta lub Użytkownika.

 

2. Usługodawca nie odpowiada za roszczenia Użytkowników, Klientów oraz osób trzecich których prawa i uzasadnione interesy zostały naruszone poprzez umieszczone materiały w rankingu dietdoctor.pl. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że Usługodawca nie jest zobowiązany do sprawdzenia materiałów zamieszczanych przez Użytkowników.

 

3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawniony dostęp do profilu osób trzecich, które uzyskały dostęp do hasła.

 

4. Użytkownik oraz Klient zobowiązany jest zadbać o bezpieczeństwo i zachowanie poufności swoich danych dostępowych do indywidualnego profilu w rankingu.

 

5. Użytkownik oraz Klient ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa, naruszenie niniejszego regulaminu, szkodę wywołaną jego działaniami w rankingu, zwłaszcza podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem tajemnicy zawodowej, informacji poufnej lub naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.

 

6. Usługodawca nie odpowiada za wady fizyczne i prawne oferowanych produktów nieodpłatnych.

 

7. Usługodawca nie odpowiada także za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zaciągniętych przez kogokolwiek, za pośrednictwem rankingu dietdoctor, zobowiązań oraz zdolności tych osób do zaciągania zobowiązań.

 

8. Odpowiedzialność Usługodawcy za należytą jakość towarów i usług odpłatnych określają przepisy szczególne, stanowiące podstawę świadczeń odpłatnych.

 

9. Usługodawca nie udziela żadnej gwarancji prawidłowego działania rankingu w całości albo w części.

 

10. W przypadku otrzymania przez Usługodawcę urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika lub Klienta i uniemożliwienia mu dostępu do tych danych, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności względem tego Użytkownika lub Klienta za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych.

 

§8. Tryb zgłaszania zastrzeżeń i postępowania reklamacyjnego

 

1. Usługodawca dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania rankingu oraz udzieli pomocy w rozwiązywaniu problemów związanych z jego funkcjonowaniem.

 

2. Zastrzeżenia co do rzetelności opinii zawartych w rankingu dietdoctor zgłasza się bezpośrednio przy danej opinii za pomocą przycisku "zgłoś nadużycie".

 

3. Pozostałe uwagi, sugestie i błędy zgłasza się za pomocą formularza kontaktowego w znajdującej się u dołu każdej strony w zakładce ‘Kontakt’.

 

4. Odpowiedzi na zgłoszenia będą udzielane na adres poczty elektronicznej Użytkownika lub Klienta.

 

5. Reklamacja rozpatrywana jest w terminie 14 dni roboczych od dnia jej wniesienia. Jeżeli termin ten nie będzie mógł być dotrzymany, Usługodawca powiadomi przed jego upływem o przyczynach opóźnienia i wyznaczy kolejny termin.

 

6. Usługodawca zastrzega sobie jednak prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać ona będzie z nieznajomości niniejszego regulaminu, jego załączników lub przepisów prawa.

 

7. Prawo dochodzenia roszczeń na drodze sądowej przysługuje po wyczerpaniu trybu postępowania reklamacyjnego.

 

§9. Postanowienia końcowe

 

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany regulaminu po uprzednim poinformowaniu Użytkowników oraz Klientów o takiej zmianie na podany przy rejestracji w rankingu adres poczty elektronicznej.

 

2. Użytkownik i Klient ponoszą odpowiedzialność za podanie adresu poczty elektronicznej, do którego nie ma dostępu, w szczególności adresu nieprawidłowego lub należącego do innego podmiotu, oraz wynikające z tego faktu skutki w postaci nieotrzymania powiadomienia określonego w ust. 1.

 

3. Prawem właściwym regulującym stosunki pomiędzy stronami jest prawo polskie.

 

4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Kodeksu Cywilnego.

 

5. Wszelkie spory wynikające ze świadczenia Usług rozstrzyga sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.

 

6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania w rankingu dietdoctor.pl

 

 

 

 

Dietdoctor

Copyright © DietDoctor 2016. All rights reserved.

Graphics & Code SMARTHEADS